Blogger Widgets

Tuesday, December 16, 2008

తిరుప్పావై మొదటి పాశురం - నారాయణ తత్వము

Tuesday, December 16, 2008

ఆండాళ్ తిరువదిగాలే శరణం :
గోపికలు ఈ వ్రతము చేయుటకు అనుకూల కాలము మనకు లభిమ్చిందే అని ఆ కాలమును ముందుగా పోగాడుచున్నారు.
వ్రతము ఎవరు చేయుటకు తగినవారో నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వ్రతము చేసి తాము పొందదగిన ఫలమేమో , దానిని పోదిమ్చు సాధనమేమో స్మరించుచు ఈ మొదటి పాటలో అనంధించుచున్నారు.
మన గోపికలు మరియు గోదాదేవి.

పాశురము:
మార్గళి త్తింగళ్ మది నిఱైంద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళైయీర్
శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి చ్చెల్వ చ్చిఱుమీర్గాళ్
కూర్వేల్ కొడుందోళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరారంద కణ్ణి యశోదై ఇళమ్ శింగం
కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం పోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పఱైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిందేలోర్ ఎమ్బావాయ్
.

ప్రతిపదార్దము:- శీర్ మల్ గుమ్ = సంపదలు పెరుగుచున్న , ఆయ్ ప్పాడి = వ్రేపల్లెలో , శేల్వమ్ = ఐశ్వర్యముతో నిండిన, శిరుమీర్ కాళ్ = పడచులారా! ,నేరళైయీర్ = విలక్షణ్ములయిన ఆభరణములను కలవారలారా! మార్గళిత్తింగళ్ = మార్గశీర్షమాసమున్ను, మది నిఱైంద = నిండు చందురుడుగల , నల్ + నాళ్ = మంచి రోజున్ను (వచ్చినవి) ఆల్ = ఓహో ! కూర్ = వాడి అయిన , వేల్ = వేలాయుధమును ధరిచినవాడై , కొడుం తొళిలన్ = కృష్ణుని విషయములో అపచారము చేయువారిపై క్రూరముగా ప్రవర్తించి కృష్ణునకు సేవచేయు , నంద గోపన్ = శ్రీ నంద గోపుల యొక్క , కుమరన్ = కుమారుడున్ను , ఏర్-ఆర్ నందకణ్ణి = సౌందర్యముతో నిండిన కన్నులు కల , అశోదై = యశోదా దేవి యొక్క , ఇళం శింగం = బాల సిమ్హమున్ను , కార్ మేని = తాపమును పోగొట్టు నల్లని శరీరముకలవాడును, శెంగణ్ = ఎఱ్ఱని నేత్రములు కలవాడును, కదిర్ మదియంబోల్ = సూర్యుని చంద్రుని పోలిన , ముగత్తాన్ = ముఖమును కలవాడైన , నారాయణనే = నారాయణుడినె నమక్కే = మనకే, పఱై = మనచే వాంచింపబడిన సాదనమును-పరను , తరువాన్ = ఇచ్చువాడు, పారోర్ = చూచువారు, పుగళ = పొగడునత్లు , పడిందు = ఈ వ్రతములో చేరి , నీరాడ ప్పోదువేర్ = మార్గశీర్ష స్నానముచేయు గోరువారు, పోదుమినో =రండు , ఏల్ = ఈవిధముగా ఓ జనులారా ! ఎంబావాయ్ = మా వ్రతమయి యున్నది, ఓర్ = ఈ వ్రతమునూ చేరుటకు మనసుపెట్టుడు. " ఏలో రెంబావాయ్ " అనునది ప్రతి పాశురమునకు చివర కు వచ్చు మకుటము.
తాత్పర్యము :- ఓహో ! మార్గశీర్షమాసము, వెన్నెల నిండిన మంచి రోజు . ఓ అందమైన ఆభరణములు గల పడచులారా ! ఐశ్వర్యముతో నిండిన వ్రేపల్లెలొ సంపదలతో తులతూగు చున్న ఓ బాలికలారా! ఈ మార్గశీర్ష స్నానము చేయవలెనన్నా సంకల్పమున్నచొ రండు. ముందు నడువుడు. వాడియగు వేలాయుధమును దాల్చి కృష్ణునకు ఏవిధమగు ఆపద రాకుండా కాపాడుచున్న శ్రీ నంద గోపుల కుమారుడును , అందములగు కన్నులతో అలరుచున్న యశొద యొక్క బాలసిమ్హమును, నీలమేఘశ్యాముడును, ఎఱ్ఱని తామరలనుపోలు కన్నులు కలవాడును, సూర్యుని వలే ప్రకాశమును , చంద్రునివలె ఆహ్లాదమును ఈయజాలిన దివ్యముఖమండలము కలవాడును అయిన నారాయణుడే, అతనినే తప్ప వేరొకనిని అర్ధించనిమనకే , మనమాపేక్షెంచు వ్రత సాధనమగు `పరా అను వాద్యమును ఈయనున్నాడు. మనమీ వ్రతము చీయుటను చూచి లోకులందరు సమోషించునత్లు మీరందరు వచ్చి ఈ వ్రతములొ చేరుడు.
అని అర్దము

0 comments:

Post a Comment

Lahari.Com బ్లాగు వీక్షించినందులకు కృతఙ్ఞతలు అందుకోండి.

My Blog Lovers