Blogger Widgets

Monday, August 31, 2009

Lahari.com

Monday, August 31, 2009హాయ్/ నమస్తే!
నేను మా అమ్మమ్మా Lahari.com Blog ను ప్రారంభించి నేటికి ఒక సంవత్సరం పూర్తి అయ్యింది.
అప్పుడు నా బ్లాగ్ హాయ్ హాయ్ తొ పరిచయం చేసుకొని నేను రోదసీ యాత్ర చేస్తాను అన్న post నుండీ ప్రారంభించినాను. అప్పటి నుండీ నాకు అమ్మమ్మకి వీలు కలిగినప్పుడు post పెడుతున్నాము. కధలు, బొ
మ్మలు, తిరుప్పావై ,మంచి కొటేషన్స్, photos, నాకు నచ్చిన విషయాలు అన్నీ post చేస్తున్నాను.
రోదసీ యాత్ర చేస్తాను అన్న post నుండీ circular వరకు ఈ one year లో 184 posts పెట్టాము.
Lahar.com కు చాలా మంది followers వున్నారు.నాకు , బ్లాగుకు చాలా మంది comments ఇస్తున్నారు. నాకు inspainration , guidence , encouragements ,addvaises ఇస్తున్నారు.
నా బ్లాగ్ మిత్రులకు , పెద్దలుకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్నతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే మీ
ఇలాగే మీసహకారము ఎల్లప్పుడు వుండాలి .అని కోరుకుంటున్నాను. అందరికి మరో సారి ధన్యవాధములు. నమస్తే. bye.

Sunday, August 30, 2009

CIRCULAR

Sunday, August 30, 2009


DEAR ALL,

Now it has become easier to get the blood we need.
All you have to do is just type .
"BLOOD/Needed Blood Group/and send SMS to 9600097000.
EX: "BLOOD B+"
A BLOOD DONER WILL CALL YOU.

So please pass this message to all. It certainly would save many lives .
It's a Must to know &share . Do it now.

Forword this message to all yours friends whom you care . As the minute you spare to share this information .can save some body's life with rare blood group ! If you could not be a doner ; be a comunicator.
Thank you .bye.


Friday, August 28, 2009

మా తాత బ్లాగు ఆంద్రామృతం కు సంవత్సరం నిండింది.

Friday, August 28, 2009

Free Printable "Congratulations"  Greeting Cards Templateమా తాత చింతా రామకృష్ణారావు గారు రాస్తున్న ఆంధ్రామృతం బ్లాగు పూర్తిగా సంవత్సరం నిండింది. తాత తెలుగు పద్యాలు బాగారాస్తున్నారు. ఇలానే చాలా సంవత్సరాలు బ్లాగు ఇలానే ఉత్సాహంగా రాయాలని కోరుకుంటూ . తాత కి నా బ్లాగు ద్వారా ఆంద్రామృతం బ్లాగు కు మొదటి సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను.

Thursday, August 27, 2009

ganapati bappaa moriya

Thursday, August 27, 2009

Suklam baratharam vishnum sasivarnam sathurbujam
Prasanna vadanam dyayeth sarva vignoba santhaye

Vakra thunda maha kaya soorya koti sama praba
Nirvignam kurume deva sarva kaaryeshu sarvadha

Gajananam, Bhootha Ganaathi Sevitham,
Kavitha Jambu Manasara Bakshitham
Uma sutham, shoka vinaasa haaranam,
Namaami Vigneshwara, paada pankajam

Agajaanana padmaarkam gajanana maharnisam
Anekadham dham bhakthanam ekadhantham upasmahe

Mooshika Vahana Modhaga Hasta
Shyamala Karna Vilambitha Sutra
Vamana Rupa Maheshwara Putra
Vigna Vinayaka Pada Namaste

108 Names of Lord Ganesha and the meanings

1. Akhurath: One who has mouse as his charioteer

2. Alampata :
Ever eternal lord

3. Amit :
Incomparable lord

4. Anantachidrupamayam:
Infinite and consciousness personified

5. Avaneesh:
Lord of the whole world

6. Avighna: Remover of obstacles

7. Balaganapati:
Beloved and lovable child

8. Bhalchandra:
Moon-crested lord

9. Bheema:
Huge and Gigantic

10. Bhupati:
Lord of the gods

11. Bhuvanpati:
God of the gods

12. Buddhinath:
God of wisdom

13. Budhipriya:
Knowledge bestower

14. Bhudhividhata:
God of knowledge

15. Chaturbhuj:
One who has four arms

16. Devadeva:
Lord of all lords

17. Devantakanashakarin:
Destroyer of evils and asuras

18. Devarata:
One who accepts all gods

19. Devendrashika:
Protector of all gods

20. Dharmik:
One who gives charity

21. Dhoomravarna:
Smoke-Hued lord

22. Durja:
Invincible lord

23. Dvaimatura:
One who has two mothers

24. Ekaakshara:
He of the single syllable

25. Ekadanta:
Single-Tusked lord

26. Ekadrishta:
Single-Tusked lord

27. Eshanputra:
Lord Shiva's son

28. Gadadhara:
One who has the mace as his weapon

29. Gajakarna:
One who has eyes like an elephant

30. Gajanana:
Elephant-Faced lord

31. Gajananeti:
Elephant-Faced lord

32. Gajavakra:
Trunk of the elephant

33. Gajavaktra:
One who has mouth like an elephant

34. Ganadhakshya: Lord of all Ganas (Gods)

35. Ganadhyakshina: Leader of all the celestial bodies

36. Ganapati: Lord of all Ganas (Gods)

37. Gaurisuta: The son of Gauri (Parvati)

38. Gunina: One who is the master of all virtues

39. Haridra: One who is golden colored

40. Heramba: Mother's Beloved son

41. Kapila: Yellowish-Brown coloured

42. Kaveesha: Master of poets

43. Krti: Lord of music

44. Kripalu: Merciful lord

45. Krishapingaksha:
Yellowish-Brown eyed

46. Kshamakaram:
The place of forgiveness

47. Kshipra:
One who is easy to appease

48. Lambakarna:
Large-Eared lords

49. Lambodara:
The huge bellied lord

50. Mahabala:
Enormously strong lord

51. Mahaganpati:
Omnipotent and supreme lord

52. Maheshwaram:
Lord of the universe

53. Mangalamurti:
All auspicious lord

54. Manomay:
Winner of hearts

55. Mrityunjaya:
Conqueror of death

56. Mundakarama:
Abode of happiness

57. Muktidaya: Bestower of eternal bliss

58. Mushikvahana:
One who has mouse as charioteer

59. Nadapratithishta:
One who appreciates and loves music

60. Namasthetu:
Vanquisher of all evils and vices and sins

61. Nandana:
Lord Shiva's son

62. Nideeshwaram:
Giver of wealth and treasures

63. Omkara:
One who has the form of OM

64. Pitambara:
One who has yellow-colored body

65. Pramoda:
Lord of all abodes

66. Prathameshwara:
First among all

67. Purush:
The omnipotent personality

68. Rakta:
One who has red-colored body

69. Rudrapriya:
Beloved of lord Shiva

70. Sarvadevatman:
Acceptor of all celestial offerings

71. Sarvasiddanta:
Bestower of skills and wisdom

72. Sarvatman:
Protector of the universe

73. Shambhavi:
The son of Parvati

74. Shashivarnam:
One who has a moon like complexion

75. Shoorpakarna:
Large-eared Lord

76. Shuban:
All auspicious lord

77. Shubhagunakanan:
One who is the master of all virtues

78. Shweta:
One who is as pure as the white colour

79. Siddhidhata:
Bestower of success and accomplishments

80. Siddhipriya:
Bestower of wishes and boons

81. Siddhivinayak:
Bestower of success

82. Skandapurvaja:
Elder brother of Skanda (Lord Kartik)

83. Sumukha:
Auspicious face

84. Sureshwaram:
Lord of all lords

85. Swaroop:
Lover of beauty

86. Tarun:
Ageless

87. Uddanda:
Nemesis of evils and vices

88. Umaputra:
The son of goddess Uma (Parvati)

89. Vakratunda:
Curved trunk lord

90. Varaganapati:
Bestower of boons

91. Varaprada:
Granter of wishes and boons

92. Varadavinayaka:
Bestower of Success

93. Veeraganapati:
Heroic lord

94. Vidyavaridhi:
God of wisdom

95. Vighnahara:
Remover of obstacles

96. Vignaharta:
Demolisher of obstacles

97. Vighnaraja:
Lord of all hindrances

98. Vighnarajendra:
Lord of all obstacles

99. Vighnavinashanaya:
Destroyer of all obstacles and impediments

100. Vigneshwara:
Lord of all obstacles

101. Vikat:
Huge and gigantic

102. Vinayaka:
Lord of all

103. Vishwamukha:
Master of the universe

104. Vishwaraja:
King of the world

105. Yagnakaya:
Acceptor of all sacred and sacrificial offerings

106. Yashaskaram:
Bestower of fame and fortune

107. Yashvasin:
Beloved and ever popular lord

108. Yogadhipa:
The lord of meditation

Gowri-Ganeshanu Nammellarigu Siddi, Buddi, Siri-Sampathannu kottu,

Nammellara karyagallali yeshasu needali yendu prartisuttha

Ellarigu subha haraisali yendu koorutha

Nimagellarigu Gowri-Ganesha Habbada subhashayagalannu harasutene

108 Names Of Lord Ganesha

No. Name Meaning

1 Akhurath One who has Mouse as His Charioteer
2 Alampata Ever Eternal Lord
3 Amit Incomparable Lord
4 Anantachidrupamayam Infinite and Consciousness Personified
5 Avaneesh Lord of the whole World
6 Avighna Remover of Obstacles
7 Bala gana pati Beloved and Lovable Child
8 Bhalchandra Moon-Crested Lord
9 Bheema Huge and Gigantic
10 Bhupati Lord of the Gods

11 Bhuvanpati God of the Gods
12 Buddhinath God of Wisdom
13 Buddhipriya Knowledge Bestower
14 Buddhividhata God of Knowledge
15 Chaturbhuj One who has Four Arms
16 Devadeva Lord of All Lords
17 Devantakanashakarin Destroyer of Evils and Asuras
18 Devavrata One who accepts all Penances
19 Devendrashika Protector of All Gods
20 Dharmik One who gives Charity

21 Dhoomravarna Smoke-Hued Lord
22 Durja Invincible Lord
23 Dvaimatura One who has two Mothers
24 Ekaakshara He of the Single Syllable
25 Ekadanta Single-Tusked Lord
26 Ekadrishta Single-Tusked Lord
27 Eshanputra Lord Shiva's Son
28 Gadadhara One who has The Mace as His Weapon
29 Gajakarna One who has Eyes like an Elephant
30 Gajanana Elephant-Faced Lord

31 Gajananeti Elephant-Faced Lord
32 Gajavakra Trunk of The Elephant
33 Gajavaktra One who has Mouth like an Elephant
34 Ganadhakshya Lord of All Ganas (Gods)
35 Ganadhyakshina Leader of All The Celestial Bodies
36 Ganapati Lord of All Ganas (Gods)
37 Gaurisuta The Son of Gauri (Parvati)
38 Gunina One who is The Master of All Virtues
39 Haridra One who is Golden Coloured
40 Heramba Mother's Beloved Son

41 Kapila Yellowish-Brown Coloured
42 Kaveesha Master of Poets
43 Krti Lord of Music
44 Kripalu Merciful Lord
45 Krishapingaksha Yellowish-Brown Eyed
46 Kshamakaram The Place of Forgiveness
47 Kshipra One who is easy to Appease
48 Lambakarna Large-Eared Lord
49 Lambodara The Huge Bellied Lord
50 Mahabala Enormously Strong Lord

51 Maha gana pati Omnipotent and Supreme Lord
52 Maheshwaram Lord of The Universe
53 Mangalamurti All Auspicious Lord
54 Manomay Winner of Hearts
55 Mrityuanjaya Conqueror of Death
56 Mundakarama Abode of Happiness
57 Muktidaya Bestower of Eternal Bliss
58 Musikvahana One who has mouse as charioteer
59 Nadapratithishta One who Appreciates and Loves Music
60 Namasthetu Vanquisher of All Evils & Vices & Sins

61 Nandana Lord Shiva's Son
62 Nideeshwaram Giver of Wealth and Treasures
63 Omkara One who has the Form Of OM
64 Pitambara One who has Yellow-Coloured Body
65 Pramoda Lord of All Abodes
66 Prathameshwara First Among All
67 Purush The Omnipotent Personality
68 Rakta One who has Red-Coloured Body
69 Rudrapriya Beloved Of Lord Shiva
70 Sarvadevatman Acceptor of All Celestial Offerings

71 Sarvasiddhanta Bestower of Skills and Wisdom
72 Sarvatman Protector of The Universe
73 Shambhavi The Son of Parvati
74 Shashivarnam One who has a Moon like Complexion
75 Shoorpakarna Large-Eared Lord
76 Shuban All Auspicious Lord
77 Shubhagunakanan One who is The Master of All Virtues
78 Shweta One who is as Pure as the White Colour
79 Siddhi dhata Bestower of Success & Accomplishments
80 Siddhi priya Bestower of Wishes and Boons

81 Siddhi vinayaka Bestower of Success
82 Skandapurvaja Elder Brother of Skand (Lord Kartik)
83 Sumukha Auspicious Face
84 Sureshwaram Lord of All Lords
85 Swaroop Lover of Beauty
86 Tarun Ageless
87 Uddanda Nemesis of Evils and Vices
88 Umaputra The Son of Goddess Uma (Parvati)
89 Vakratunda Curved Trunk Lord
90 Vara gana pati Bestower of Boons

91 Varaprada Granter of Wishes and Boons
92 Varadavinayaka Bestower of Success
93 Veera gana pati Heroic Lord
94 Vidyavaridhi God of Wisdom
95 Vighnahara Remover of Obstacles
96 Vignaharta Demolisher of Obstacles
97 Vighnaraja Lord of All Hindrances
98 Vighnarajendra Lord of All Obstacles
99 Vighnavinashanaya Destroyer of All Obstacles & Impediments
100 Vigneshwara Lord of All Obstacles

101 Vikat Huge and Gigantic
102 Vinayaka Lord of All
103 Vishwamukha Master of The Universe
104 Vishwaraja King of The World
105 Yagnakaya Acceptor of All Sacred & Sacrficial Offerings
106 Yashaskaram Bestower of Fame and Fortune
107 Yashvasin Beloved and Ever Popular Lord
108 Yogadhipa The Lord of Meditation


ganapati bappaa moriyaa

Saturday, August 15, 2009

HAPPY INDEPENDENCE DAY

Saturday, August 15, 2009

HAPPY INDEPENDENCE DAY .
HAI all,
VALENTAINS DAY ,NEW YEAR DAY, FRIEND SHIP DAY, EVERY ONE CELEBRATES NO MESSAGES REGRADING THAT ,BUT INDEPENDENCE DAY THERE IS NO ADVANCE MESSAGE FORM US CELEBRATE THE INDEPENDENCE DAY AT LEAST FROM NOW PROUD TO BE AN INDIAN.
JAI HIND,

I wish u happy INDEPENDENCE DAY,
వందేమాతరం

Thursday, August 13, 2009

శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

Thursday, August 13, 2009

చిన్ని కృష్ణుని పుట్టినరోజు ఈ రోజు జరుపుకుంటున్నాము కదా అందరికీ శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.

స్వైన్ ఫ్లూ నివారణ మార్గాలు

స్వైన్ ఫ్లూ నివారణ మార్గాలు :- ఒక సెకను పాటు లవంగ నూనె (క్లోవ్ ఆయిల్)ను పీల్చాలి- రోజుకు ఒక లవంగమొగ్గనైనా నమలాలి- ఒకటి నుంచి ఐదు గ్రాముల పచ్చి వెల్లుల్లి రేకలు, లేదా ఉల్లిగడ్డ, అల్లం ముక్కను తినాలి- రెండు గ్రాముల పసుపును వేడి పాలలో కలుపుకొని సేవించాలి- నిమ్మ లాంటి సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండే పళ్ళను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి- నీలగిరి (యుకలిప్టస్) ఆయిల్ చుక్కలను చేతిరుమాళ్ళపైన, మాస్క్ లపైన వేసుకొని వాసన చూస్తూ ఉంటే స్వైన్ ఫ్లూ సోకే ప్రమాదం తక్కువ అవుతుందని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ (ఎన్ ఐవి) సూచించింది- మనలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు తులసి, విటమిన్ సి ఉన్న పదార్థాలు వినియోగిస్తే చాలన్నది ఇప్పటి వరకూ ఉన్న విశ్వాసం. అయితే, నిమ్మకాయ, రాతి ఉసిరికాయ (ఇండియన్ గూస్ బెరి) పొడిని వేడినీటిలో కలుపుకొని సేవిస్తే మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుంది.- తులసి ఆకుకు స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి మనలను రక్షించే గుణం ఉందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రాణాంతక స్వైన్ ఫ్లూ మనల్ని సోకకుండా తులసి కాపాడడమే కాకుండా వ్యాధి సోకిన వారిని త్వరగా కోలుకొనేలా చేస్తుందని ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణులు వెల్లడించారు. తులసిలో ఉండే 'యాంటీ ఫ్లూ' పదార్థం వల్ల ఇది సాధ్యమని నిర్ధారణ అయిందంటున్నారు. ప్రతి రోజూ రెండు సార్లు ఖాళీ కడుపుతో 20 నుంచి 25 తులసి ఆకులను తింటే స్వైన్ ఫ్లూను నివారిస్తుంది. తులసి ఆకు మనలో రోగనిరోధక శక్తిని బాగా పెంచుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.స్వైన్ ఫ్లూ మరికొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు :- ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ముఖానికి మాస్క్ లు వేసుకోవాలి- డెట్టాల్ లాంటి మురికిని తుడిచేసే పదార్థాలతో వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు చేతులు ఇతర శరీర భాగాలను పరిశుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి- కాచి వడపోసిన నీటిని మాత్రమే సేవించాలి- చేతులను వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు కడుక్కోవాలి- బయటి ఆహారపదార్థాలను తినకుండా ఉండాలి- నిమ్మ లేదా సి విటమిన్ ఉండే పదార్థాలను అత్యధికంగా తీసుకోవాలి- శరీరం వేడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. బయటి ప్రదేశాల్లో మల మూత్రాలు విసర్జించకూడదు- మంచినీటిని ఎక్కువగా తాగాలి- రాత్రి పూట తగినంత నిద్రపోవడం తప్పనిసరిస్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి లక్షణాలు :- విపరీతంగా జ్వరం వస్తుంది. సాదారణంగా వచ్చే జ్వరంలా ఉండదు. కొన్నిసార్లు అసలు జ్వరమే లేకపోవచ్చు.- దగ్గు వస్తుంది- ముక్కు నుంచి నిరంతరం నీరు కారుతూ ఉండడం, లేదా మూసుకుపోవడం- గొంతులో ఒరుపు వచ్చి నొప్పిగా ఉంటుంది- ఒళ్ళు నొప్పులుంటాయి- తలనొప్పి, విపరీతంగా చలి అనిపిస్తుంది- విపరీతమైన అలసటగా ఉంటుంది- విరేచనాలు, వాంతులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటాయి.- న్యూమోనియా, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు లాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ తీవ్రంగా ఉన్నట్లు గుర్తించాలి.స్వైన్ ఫ్లూ బారిన సునాయాసంగా పడే వారు :- ప్రాణాంతక వ్యాధులున్నవారికి స్వైన్ ఫ్లూ త్వరగా సోకే అవకాశం ఉంది- గర్భిణిలు కూడా స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి బారిన త్వరగా పడే అవకాశం ఉంది- ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, ఆస్తమా, కార్డియో వాస్క్యులార్ జబ్బులు, చక్కెర వ్యాధి, ఇమ్యూనో సప్రెషన్ లాంటి రోగాలతో నిత్యం బాధపడే వారికి కూడా స్వైన్ ఫ్లూ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.- పిల్లలు, ఊబకాయంతో బాధపడే పెద్దలకు కూడా స్వైన్ ఫ్లూ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Saturday, August 08, 2009

Chulbuli New

Saturday, August 08, 2009

Friday, August 07, 2009

Happy Friendship week

Friday, August 07, 2009


ఈ వారమంతా ఫ్రెండ్ షిప్ week గా జరుపుకున్నాం కదా నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ తో . Friendship బ్యాండ్ కట్టుకున్నాం . మా అమ్మ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అందుకే నేను ముందు అమ్మకి Friendship బ్యాండ్ కట్టాను అమ్మ కుడా నాకు కట్టింది. నేను ఈ వారం అంతా స్కూల్ బిజి లో వుంది పోయాను అందుకే మీకు విషెస్ చెప్పలేకపోయాను. ఈ వారం అంతా Friendship week కదా అందుకే ఇప్పుడు మీ అందరికీ Friendship week శుభాకాంక్షలు .

Thursday, August 06, 2009

మా ఇంటి శ్రావణ మహా లక్ష్మి

Thursday, August 06, 2009రాఖి పండగ శుభాకాంక్షలుఅందరికీ రాఖీపండగ శుభాకాంక్షలు.

My Blog Lovers