రాగం: ఖరహరప్రియ
ఒకపరి కొకపరి కొయ్యారమై |
మొకమున కళలెల్ల మొలచినట్లుండె ||

జగదేకపతిమేన చల్లిన కర్పూరధూళి |
జిగికొని నలువంక చిందగాను |
మొగి చంద్రముఖి నురమున నిలిపెగాన |
పొగరు వెన్నెల దిగబోసి నట్లుండె ||

పొరిమెరుగు చెక్కుల పూసిన తట్టుపునుగు |
కరగి ఇరుదెసల కారగాను |
కరిగమన విభుడు గనుక మోహమదము |
తొరిగి సామజసిరి తొలికినట్లుండె ||

మెరయ శ్రీవేంకటేశుమేన సింగారముగాను |
తరచైన సొమ్ములు ధరియించగా |
మెరుగు బోడి అలమేలు మంగయు తాను |
మెరుపు మేఘము గూడి మెరసినట్లుండె ||