Blogger Widgets

Thursday, September 30, 2010

నారాయణతే

Thursday, September 30, 2010


నారాయణతే నమో నమో
నారద సన్నుత నమో నమో॥

మురహర భవహర ముకుంద మాధవ
గరుడ గమన పంకజనాభ
పరమ పురుష భవబంధ విమోచన
నరమృగశరీర నమో నమో॥

జలధిశయన రవిచంద్రవిలోచన
జలరుహభవనుత చరణయుగ
బలిబంధన గోపవధూవల్లభ
నళినోధ్ధర తే నమో నమో॥

ఆదిదేవ సకలాగమ పూజిత
యాదవకుల మోహనరూప
వేదోద్ధర శ్రీ వేంకటనాయక
నాదప్రియ తే నమో నమో॥

Sunday, September 19, 2010

జగడపు జనవుల జాజర

Sunday, September 19, 2010


జగడపు జనవుల జాజర 

సగినల మంచపు జాజర || మొల్లలు తురుముల ముడిచిన బరువున 

మొల్లపు సరసపు మురిపెమున 
జల్లన పుప్పొడు జారగ పతిపై
చల్లే రతివలు జాజర ||

భారపు కుచముల పైపైగడు సిం - 
గారము నెరపెటి గందవొడి
చేరువ పతిపై చిందగ పడతులు 
సారెకు చల్లేరు జాజర || 

బింకపు కూటమి పెనగేటి చెమటల 
పంకపు పూతల పరిమళము 
వేనటపతిపై వెలదులు నించేరు 
సను మదంబుల జాజర ||


Friday, September 10, 2010

గణేశ్ చవితి శుభాకాంక్షలు

Friday, September 10, 2010


శ్లో|| శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాస్తయే ||
సముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |
లంబోదరశ్చ వికటోవిఘ్న రాజో గణాధిపః ||
ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజానన |
వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణః హేరంబః స్కంద పూర్వజ ||
షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్‌శృణుయాదపి |
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమేతథా ||
సంగ్రమే సర్వ కార్యేషు విఘ్నస్తస్య నజాయతే |
అభీప్సితార్ధ సిధ్యర్ధం పూజితోయస్సురైరపి ||
సర్వవిఘ్నచ్చిదే తస్మైగణాధిపతయే నమః ||


Thursday, September 09, 2010

వినాయకుని ఆకారం

Thursday, September 09, 2010

వినాయకుని ఆకారంలో మనంనేర్చుకోవలసినవి ఇమిడివున్నాయి కావాలంటే మీరే చూడండి.

వినాయకుని తొండంఓంకారాన్ని పోలి వుంటుంది.
ఏనుకు తల జ్ణానానికి , యోగ మునకు గుర్తు.
మానవశరీరము మాయ కు ప్రకృతికి సంకేతము.
చేతిలో పరసు అజ్ణానాన్ని పారద్రోలేది.
మరోచేతిలో కత్తి విఘ్నాలను పోగొట్టే సాధనం.
విరిగిన దంతం త్యాగానికి గుర్తు.
మాల జ్ణానాన్ని సంపాదించేది.
పెద్దచేవులు అందరి మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలి.
బొజ్జమీద నాగబందం శక్తికి,కుండలినికి గుర్తులు.
ఎలుక వాహనం అన్ని జీవులను సమానంగా ప్రేమించగలగాలి.
                                చూసారా మరి వినాయకుని ఆకారం లో ఎంత గొప్ప జ్ణానం దాగివుందో.

Ramzan Mubarak


Wednesday, September 08, 2010

మా చెల్లి ఆటలు

Wednesday, September 08, 2010

మా చెల్లెల్లు స్పూర్తి ఆటలు  చూస్తారా మీరు.  అయితే చూడండీఈఈఈఈ.

Sunday, September 05, 2010

Happy Teacher's Day

Sunday, September 05, 2010

Happy Teachers Day 2010
It is the birthday [5 September 1888 ],of the second President of India, academic philosopher Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. It is considered a "celebration" day, where teachers and students report to school as usual but the usual activities and classes are replaced by activities of celebration, thanks and remembrance. At some schools on this day, the responsibility of teaching is taken up by the senior students to show appreciation for their teachers.

good teacher must know how to arouse the interest of the pupil in the field of study for which he is responsible. He must himself be a master in the field of study and be in touch with the latest developments in the subject, he must himself be a fellow traveler in the exciting pursuit of knowledge..."

- Dr. S Radhakrishen

Thursday, September 02, 2010

శ్రీ కృష్ణ లీలలు

Thursday, September 02, 2010

శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందర్బంగా అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.కృష్ణలాలీ నందుని కృష్ణలాలీ యశోదమ్మ
నోముల పంట కృష్ణలాలీ || కృ ||
పాలు పెరుగు వెన్నతిని గోల చేసేవు
రవ్వలేల నీతో కృష్ణ వేగలేనురా || కృ ||
గోపకాంతలంతవచ్చి చాడీ చెప్పేరు
నీకు కరువ ఇంట పెరుగు పాల కెపుడైన || కృ ||
మన్ను తిన్నావని అన్న నాతో చెప్పగా
నోట భువనములన్ని జూపి మాయచేసేవు || కృ ||
కన్ను మూయగ కన్నతండ్రి కలలోనైనను
అల్లరి పనులను మానివుండు చిన్ని కృష్ణయ్య || కృ || 

అలర చెంచలమైన...


alara cencalamaina...

ప : అలర చెంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు చేసె నీ వుయ్యాల
పలుమారు నుచ్ఛ్వాస పవనమందుండ నీ భావంబు దెలిపె నీ వుయ్యాల

చ : ఉదాయాస్త శైలంబు లొనర కంభములైన వుడుమండలము మోచె నుయ్యాల
అదన ఆకాశపదము అడ్డదూలంబైన అఖిలంబు నిండె నీ వుయ్యాల

చ : పదిలముగ వేదములు బంగారు చేరులై పట్టి వెరపై తోచె నుయ్యాల
వదలకిటు ధర్మదేవత పీఠమై మిగుల వర్ణింప నరుదాయె నుయ్యాల

చ : మేలు కట్లయి మీకు మేఘమండలమెల్ల మెరుగునకు మెరుగాయె నుయ్యాల
నీల శైలమువంటి నీ మేనికాంతికి నిజమైన తొడవాయె నుయ్యాల

చ : పాలిండ్లు కదలగా పయ్యదలు రాపాడ భామినులు వడినూచు నుయ్యాల
వోలి బ్రహ్మాణ్డములు వొరగునో యని భీతి నొయ్య నొయ్యన వూచిరుయ్యాల

చ : కమలకును భూసతికి కదలు కదలుకు మిమ్ము కౌగలింపగజేసె నుయ్యాల
అమరాంగనలకు నీ హావ భావ విలాస మందందు చూపె నీ వుయ్యాల

చ : కమలాసనాదులకు కన్నుల పండుగై గణుతింప నరుదాయె నుయ్యాల
కమనీయ మూర్తి వేంకటశైలపతి నీకు కడువేడుకై వుండె వుయ్యాల

My Blog Lovers